662
reputation
3
1

Kokizzu

TechStacks (PL/DB only)

  • C/C++ fan 2004.08-2012
  • Delphi fan 2005.08-2008.01
  • C# fan 2005.10-*
  • PHP fan 2006.08-2009
  • JavaScript fan 2009-2012, 2015.01-*
  • PostgreSQL fan 2009-2019.06
  • Ruby fan 2012.08-*
  • Go fan 2014.06-*
  • Aerospike fan 2016.11-*
  • other preferred stack: Svelte, SvelteNative, Unity3D

Work History

IE* = Informatics Engineering
IS* = Information Systems
ICT* = Information and Communication Technology